சஞ்சய் மருத்துவமனை நடத்தும் தாய்சேய் நலமருத்துவ முகாம் .

நாள் : 29-10-2016 | நேரம் : காலை 10 மணி  முதல் 5.00 மணி வரை.